forsiden_2.jpg

Information

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er et litterært selskab, som har til formål at vække og vedligeholde interessen for og kendskabet til H.C. Andersens digtning, samt at fremme undersøgelser og studier vedrørende digterens person, liv og værker.

H.C. ANDERSEN-SAMFUNDET er stiftet i 1925 med hjemsted i Odense, i 1936 deltes foreningen af geografiske grunde
i henholdsvis H.C. Andersen-Samfundet i Odense og H.C. Andersen-Samfundet i København. De to foreninger har selvstændige bestyrelser og aktiviteter, men har i de senere år haft et fint samarbejde.

Foreningerne opfylder deres formål blandt andet ved afholdelse af medlemsmøder med foredrag og oplæsning,
ved indbydelse til andre musiske arrangmenter og ved tilrettelæggelse af ekskursioner "i digterens fodspor".

Medlemskab opnås ved henvendelse til sekretæren for en af foreningerne - og der stilles ingen krav om særlige forkundskaber
(omend “Forkundskaber ere nyttige", Hiertesorg), blot at man holder af H.C. Andersens digtning... og betaler sit beskedne kontingent!

Velkommen i et af H.C. ANDERSEN-SAMFUNDENE I DANMARK!

 

... vil du deltage i næste arrangement, så se her:

1.4.2023 H.C. Andersen, kærligheden & højt smørrebrød

H.C. Andersen, kærligheden & højt smørrebrød

HUSK!

Mandag den 6. marts er det sidste frist for at tilmelde sig H.C. Andersen-Samfundets generalforsamling, som afholdes lørdag den 1. april kl. 13-16 på Restaurant Els i Store Strandstræde.

Medlemmer er selvfølgelig velkomne til at deltage under alle omstændigheder. Men ønsker du hele ”pakken”, som omfatter generalforsamling, medaljeoverrækkelse til Ejnar Stig Askgaard og hans foredrag om H.C. Andersen og kærligheden og et par stykker højt smørrebrød, så skal du tilmelde dig på forhånd – altså senest i løbet af mandag den 6. marts. 

Tilmelding sker til samfundets sekretær Jens Raahauge, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 2542 1845

(Husk, at deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der er betalt kontingent på konto 9570-13187045; og husk at notere navn på indbetalingen)

25.02.2023 Varsling af generalforsamling og kontingentindbetaling for 2023

Til medlemmerne af H.C. Andersen-Samfundet i København

Referat fra generalforsamling, kontingentindbetaling og varsling af generalforsamling lørdag den 1. april kl. 13.00-16.00

Kære venner

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Som det næppe er forbigået jeres opmærksomhed, har vi efter coronapausen haft en del at slås med for at få vores forening på sporet igen. Af referatet fra den ekstraordinære skulle det fremgå, at vi har samlet os og har fået nye kræfter i bestyrelsen. Dette referat er vedhæftet denne mail, og heraf fremgår det, at Claus Tilling har trukket sig som formand og er blevet afløst af Kirsten Dreyer.

Kontingentindbetaling.

Det er tid til at forny medlemskabet af H.C. Andersen-Samfundet.

Derfor skal vi bede om, at kontingentindbetalingen sker snarest til vores konto i Danske Bank 9570 – 13187045.

Kontingentet er fortsat 200 kr. for enkelte medlemmer, 350 kr. for par og 400 kr. for institutioner.

Husk at skrive tydeligt navn på indbetalingen.

Varsling af generalforsamling lørdag den 1. april kl. 13-16

Vores nye formand har foreslået, at vi prøver at afvikle generalforsamlingen på en ny vis. Derfor indkalder vi i år til medaljeoverrækkelse og generalforsamling på restaurant Els i Store Strandstræde. H.C. Andersen-medaljen tildeles i år museumsinspektør Ejnar Stig Askgaard, som vil tale om Andersen og kærligheden.

H.C. Andersen-Samfundet vil være vært med et par stykker smørrebrød, mens deltagerne selv må betale for drikkevarer. Af hensyn til bestillingen må vi bede om tilmelding til arrangementet senest mandag den 6. martsTilmelding kan ske til undertegnede, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på tlf. 2542 1845.

Dagsorden og beretning lægges på hjemmesiden og udsendes medio marts.   

 

Vi ønsker alle et godt nyt H.C. Andersen-år

De bedste hilsner

Jens Raahauge, sekretær

25.02.2023 Referat af ekstraordinær generalforsamling 26.10.2022

Formand Claus Tilling bød velkommen!

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Jens Raahauge, som valgtes uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var varslet rettidigt på hjemmesiden og pr udsendt post/mail og dermed lovlig.

 1. Formandens beretning.

Claus Tilling fulgte op på den beretning, han aflagde den 26. april ved opsummerende at orientere om de problemer, der har været knyttet til bestyrelsesarbejdet i 2020 og 2021 på grund af dels coronaperiodens nedlukninger og dels dødsfald og sygdom, som har ramt i bestyrelsens midte, så vi nu har en bestyrelse, der har haft en afgang på tre.

Claus Tilling takkede alle, der har bidraget i den vanskelige periode.

Formandens beretning blev godkendt.

Og for en ordens skyld gengives her den beretning, som blev aflagt den 26. april: I invitationen til mødet var det omtalt som ”Generalforsamling* og arrangement”, idet * markerer, at generalforsamlingen ikke var lovligt varslet, samt at vi er ved at rekonstruere medlemsliste og økonomi efter problemer omkring corona-dvalen og med bankskifte.

Derfor kunne formand Claus Tilling byde velkommen, foreslå Jens Raahauge som aftenens ordstyrer og gå videre til det, som skulle have været hans formandsberetning.

Sidst vi var samlet, var generalforsamlingen i 2020, hvor Henrik Engelbrecht modtog H.C. Andersen-medaljen og efterfølgende fortalte veloplagt om HCA og operaen. Siden da har corona-nedlukningen sat os på stand by. Generalforsamlingen 2019 kunne ikke gennemføres som normalt. Turen til Tåsinge blev aflyst. Dog har vi udsendt et medlemstilbud fra Forlaget Hjulet på Andersens Billedbog uden billeder, som Lilian Brøgger har illustreret. Og som annonceret har vi støttet en udstilling af kinesiske børnetegninger, som er inspireret af H:C: Andersen. Medlemmerne er inviteret til åbningen af udstillingen på Københavns Rådhus den 28. april kl. 15.

Bestyrelsesarbejdet har været præget af sygdom. Henrik Hagemann har kæmpet med bankskifte og har endog måttet rundt ad Mogens Jensen (MF) for at få has på det overdrevne hvidvask-bureaukrati, som rammer små foreninger. Tak til Henrik for forsøgene på at få hold på tingene, inden han måtte fratræde af helbredsgrunde. Grete Bille overtog, men har også måttet forlade bestyrelsen af helbredsgrunde. Tak til Grete også for at have trådt til, da vi var i bekneb.

Endelig har Sejr Andersen forladt denne verden – og dermed os.

Hjemmesiden passer Bjarke Skovgård med omhu. Tak for det, Bjarke. Omhu og hurtighed er kendetegnet, så slå et slag rundt ad hjemmesiden for at blive opdateret. Et medlem foreslog i øvrigt, at det måske var en idé at være mere offensive på Face Book.

Fra Fonden kunne Claus berette, at Finn Barlby, som har gang i et større H.C. Andersen-projekt, to gange har ansøgt om midler til udgivelser. Han har fået bevilget et tilskud én gang. De omhandlede udgivelser vil senere blive tilbudt samfundets medlemmer med rabat. Dertil kommer som nævnt, at vi har ydet et sponsorbidrag til udstillingen af kinesiske børnetegninger.

I forbindelse med Grete Billes udtræden af bestyrelsen har vi konstitueret os med Finn Andersen som kasserer og Jens Raahauge som sekretær.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab

Kassereren Finn Andersen orienterede med henvisning til formandens beretning om den uoverskuelighed, der har medført, at det ikke har været muligt at udarbejde et detaljeret regnskab. Derfor kan han alene fremlægge de tal, som fremgår af bankens status.

Der har været 0 kr. i indtægt, 30.217 kr. i udbytte af værdipapirer, udgifter har udgjort 3.861 kr. Overskuddet er således på 26.356 kr. Saldoen pr. 31.12. er på 605.903 kr.

Revisorerne har ikke mulighed for at godkende dette regnskab, men tager denne status ad notam, idet kassereren har så sent som på dagen for den ekstraordinære generalforsamling fået kontakt til en tidligere kasserer, som vil kunne bistå med en afklaring.

 1. Fremlæggelse af regnskab for den kulturelle fond.

Der har ikke været ført selvstændigt regnskab for den kulturelle fond, idet der i den foregående periode er foretaget en sammenlægning af foreningens og fondens midler.

Dette førte på mødet til en debat om formålet med fondens etablering og om dens status i det hele taget.

Derfor blev resultatet af drøftelserne de problemer, som kassereren rejste under både dagsordenens punkt 3 og 4, at forsamlingen pålægger den bestyrelse, som bliver valgt, at få klarhed over den kulturelle fonds status og begrundelse. På den baggrund godkender forsamlingen, at vi indtil videre opererer to adskilte regnskaber, og først på en kommende generalforsamling tager stilling til om en sammenlægning af disse konti vil være lovlig og hensigtsmæssig. Den nyvalgte bestyrelse samarbejder med den omtalte tidligere kasserer om dette.

Revisorerne kunne tiltræde, at en sådan proces iværksættes.

 1. Valg af bestyrelse.

Lars Kaaber og Jens Raahauge var på valg og var begge villige til genvalg, endvidere foreslog bestyrelsen følgende kandidater: Leif Lønsmann, Stig Dalager, Katja Gottlieb og Lilian Brøgger.

Der blev ikke foreslået yderligere kandidater.

Tre medlemmer er trådt ud af bestyrelsen, men der er plads til fire nye i henhold til vedtægternes bestemmelse om op til ni medlemmer. Da der forestår et stort arbejde med at få Samfundet op i omdrejninger igen, foreslås alle kandidater valgt. Dette tiltrædes af forsamlingen.

Bestyrelsen, som om kort tid mødes og konstituerer sig, består herefter af de seks nævnte samt Claus Tilling, Kirsten Dreyer og Finn Andersen.

 1. Valg af revisorer

Kirsten Fenger og Niels-Christian Gelf-Larsen blev foreslået og valgt.

 1. Eventuelt

Jens Raahauge fortalte, at Claus Tilling har oplyst, at han agter at stoppe som formand af helbredsgrunde. Derfor fik han overrakt den nye Den Store H.C. Andersen Eventyrbog, hvori 89 danske illustratorer hver har skabt en illustration til HCA-eventyr. Desuden fik Claus Tilling en stor tak for den indsats, han gennem årene har lagt i bestyrelsesarbejdet i særdeleshed og udbredelsen af kendskabet til H.C. Andersen i almindelighed.

Claus Tilling takkede for ordene og samarbejdet gennem årene.

Forsamlingen kvitterede med applaus!

Dirigenten konstaterede herefter, at mødet var slut – og at vi kunne gå over til aftenens næste og sidste punkt: Besøg af skuespiller Ole Lemmeke, der ville fortælle om opbygningen af rollen som H.C. Andersen i Fra regnormenes liv.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling onsdag den 26. oktober 2022

Dagsorden for generalforsamlinger følger vedtægterne, idet dog formandens beretning var identisk med den, der blev fremlagt på den ikke lovligt varslede generalforsamling.

 1. valg af dirigent
 2. formandens beretning
 3. fremlæggelse af revideret regnskab
 4. fremlæggelse af regnskab for selskabets kulturelle fond
 5. fastsættelse af kontingent
 6. valg af bestyrelse. På valg er Lars Kaaber og Jens Raahauge, som begge er villige til genvalg. Meld gerne ind, hvis du ønsker at stille op, så bliver det annonceret i senere medlemsbrev.
 7. valg af to revisorer fra medlemsskaren. Bestyrelsen foreslår genvalg til Kirsten Fenger og Hans-Christian Gelf-Larsen
 8. eventuelt

Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes på Skolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23, Frederiksberg.
i skolens personalelokale på 1. sal, hvortil der er elevator. Der blev sat skilte op.

Endvidere har vi fået tilbudt nogle HCA-bøger til medlemspris: 

89 danske tegnere illustrerer Den Store H.C. Andersen Eventyrbog. Forlaget EUDOR. 180 kr. (normalpris 289,00 kr.)
H.C. Andersen: Billedbog uden billeder. Illustreret af Lilian Brøgger. Forlaget Hjulet.  100 kr. (normalpris 200 kr.)
Tony S. Andersen & Anne-Marie Christensen: Den etiske Andersen. Dansklærerforeningen. 150 kr. (normalpris 286,25 kr.)

Der vil efter generalforsamlingen være et arrangement med skuespiller Ole Lemmeke.
Som overgang mellem generalforsamling og arrangement vil der være et beskedent traktement.

For at deltage i den ekstraordinære generalforsamling skal man have betalt kontingent.
Hvis du endnu ikke har nået det, så er vores konto Danske Bank 9570 - 13187045
Kontingentet er årligt:
200 kr. / 350 kr. for par / 400 kr. for institutioner.

Hvis du er blandt dem, der har indmeldt sig efter 1. juni, skal du kun betale halvt kontingent for 2022.
Husk ved indbetaling at oplyse dit navn!!

 Med venlig hilsen
Jens Raahauge, sekretær

 

 • 1
 • 2

H. C. Andersen - Danmarks Nationaldigter

hc andersen

H C Andersen blev født 2. april 1805 i Odense. 1819 drager han til København og prøver forgæves at skabe sig en karriere ved Det Kgl Theater. 1822 første publikation, Ungdoms Forsøg. 1822-27 elev i latinskole, først i Slagelse, fra 1825 i Helsingør, student 1828.

1829 udkommer Fodreise .... 1831 er han på sin første udlandsrejse (Tyskland), 1833-34 i Paris, Schweiz og Italien. - 1835 første roman, Improvisatoren og de første eventyrhefter. 1837 rejse til Sverige. 1838-39 flere eventyr og Billedbog uden Billeder. 1840 hyldes han af studenterne i Lund og møder Jenny Lind; anden rejse til Rom, hjemrejse over Lilleasien og Østeuropa. 1842 En Digters Bazar. 1844 i hertugdømmerne. I 1846 og 47 store rundrejser i Europa. 1849 rejse I Sverrig.

H C Andersen skrev flere selvbiografier (1832, 1855 Mit Livs Eventyr), og ialt bliver det til 156 eventyr og historier. 1856 besøg i Weimar, i 1857 hos Dickens.. I 1862-63 rejse I Spanien. 1867 på Verdensudstillingen i Paris, udnævnes til etatsråd og til æresborger i Odense. 1870 kommer Lykke-Peer. 1872-73 sidste rejser til Tyskland Scweiz og Italien - ialt tilbragte H C Andersen 9 år udenlands.

1874 bliver han konferensråd og dør 4. august 1875

Medlemskab

Som medlem får du mulighed for at deltage i vores arrangementer og få specielle medlemstilbud.

I kartoteket over HCA- Samfundets medlemmer har vi givet et medlemsnummer, som tildeles fortløbende efter indmeldelsestidspunkt. Dette nummer bedes angivet i forbindelse med indbetalinger, fx af kontingent, da det hjælper os til at identificere indbetaleren. Hvis man melder sig ind og betaler kontingent for første gang, har man endnu ikke et nummer, og bedes derfor anføre tydeligt navn og evt. adresse.