kulturelfond_4.jpg

Vedtægter for H C Andersen-Samfundet i Københavns kulturelle fond

§ 1
Fonden er oprettet af H.C. Andersen-Samfundet i København og godkendt af Samfundets ordinære generalforsamling den 29. april 1957.
Fondens formål er at fremme interessen for H.C. Andersen's liv og værk, dels ved støtte til herhørende studier, dels ved at yde anerkendelse til betydelige indsatser på dette område, herunder tildeling af H.C. Andersen-Samfundets Pris og Medalje.
Der kan endvidere ydes støtte til H.C. Andersen-Samfundets andre aktiviteter.

§ 2
Fondens kapital, ved stiftelsen kr. 10.129,25, er urørlig og skal altid være anbragt efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.

§ 3
Fonden ledes af bestyrelsen for H.C. Andersen-Samfundet i København.

§ 4
Bestyrelsen skal hvert år holde møde om tildeling af H.C. Andersen-Samfundets Pris således at overrækkelsen kan foretages i tilknytning til H.C. Andersens fødselsdag.
Såfremt bestyrelsen ikke har valgt en prismodtager, anvendes renteprovenuet til de øvrige i § 1, afsnit 2 og 3 nævnte formål eller tillægges kapitalen.
Eventuelle gaver, også af testamentarisk art, tillægges kapitalen.
Der føres bog over fondsbestyrelsens møder og trufne beslutninger.

§ 5
Regnskabsåret er kalenderåret.
Fondens regnskab føres selvstændigt og forelægges for H.C. Andersen-Samfundet i København's ordinære generalforsamling.

§ 6
Såfremt H.C. Andersen-Samfundet i København opløses, konverteres den samlede formue til et legat, der skal administreres i foreningens ånd af Københavns Universitet.